P&I 2014 (서울국제사진영상기자재전)

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

오랜만에.. 카메라에 셔터박스에 기름칠....

 

흠...

찍고 나니.. 왜 또 찍었나 싶더란.. ;;;;

거기다.. 요즘 나라가 슬픔에 빠진 지금..

모델 사진 올리는게 맞는지도.. 모르겠네..

 

 

 

 

이 장소를 Daum지도에서 확인해보세요.
서울특별시 강남구 삼성1동 | 코엑스#COEX#
도움말 Daum 지도
Trackback 0 And Comment 0
prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ··· | 72 | next